vlagNO vlagGB
       C a m p i n g         H u t t e n         Z o m e r         W i n t e r         I n f o         P r i j z e n         E z e l  w a n d e l e n       
Z O M E R

tafeltennis
Behalve rust, natuur en frisse lucht, is Tubbe­haugen cam­ping een uit­ste­kend uit­gangs­punt voor vele ac­tivi­teit­en.

Ac­tiviteit­en op/van­af de cam­ping:
Op de cam­ping hebben we een tafel­tennis­tafel en een een­voudige speel­tuin voor de kin­der­en. In ons eigen meer kunt u zwem­men of va­ren met onze, gra­tis te ge­bruik­en, roei­boot, water­fiets, kano,s of sup­plank.

Vissen:
Het is vrij vis­sen in ons eigen meer, ver­der zijn er meer­dere goede vis­waters in de buurt (vis­kaart nodig).

Wandelen:
Van­af de camping wandelt u zo de ber­gen in. Het ge­berg­te rond ons is zeer wandel­vrien­delijk. U loopt niet al­leen maar stijl om­hoog of om­laag, maar het tra­ject is zeer ge­va­rieerd. 

Fietsen: On­ze om­geving is zeer ge­schikt voor fiets­en en moun­tain­bik­en. U kunt kie­zen voor een mooie tocht op goed ver­har­de wegen met de ge­wone (elek­trische?) fiets, of als u meer spor­tief wilt moun­tain­biken op veel­eisen­de singel­tracks. Hier is het er al­le­maal van­af de voor­deur!

wildspotten
geocach
Geocaching en palenjacht:
Op het Gols­fjellet lig­gen er veel geo­catcher te wachten om ge­vonden te wor­den. Of pro­beer zo­veel moge­lijk palen te ver­zamelen in de loop van ut ver­blijf bij ons.

Activiteiten in de omgeving:
Onze cam­ping ligt tus­sen het Halling­dal en Val­dres. Bei­den da­len heb­ben vele at­trac­ties te bie­den. Ook is een dag­tocht naar de Fjor­den ab­so­luut een aan­rader. U rijdt dan een tocht over 2 berg­over­gang­en naar het Aur­lands­fjord en Flåm. Daar kunt u even­tueel de Flåms­banen nemen.


HemsedalBergbeklimmen
Klimmen:
Zijn de berg­en in onze di­rec­te om­geving vrien­delijk glooi­end, 30 km ver­der­op start het ruige hoog­geberg­te van Hem­se­dal met ve­le mo­gelijk­heden van berg­klimmen.

Wandelen:
Het hoog­geberg­te in Hem­se­dal is ook zeer ge­schikt voor wan­de­laars, die echt een ho­ge top wil­len be­reik­en. De Skogs­horn en Høge­loftet zijn twee van de vele top­pen waar u tus­sen kunt kiezen. An­de­re tips voor ac­tivi­teit­en in de dor­pen rond ons zijn:

In Gol:
Sub­tropisch zwem­bad Tro­pi­ca­na. Gol Stav­kirk­je. Gol mo­tor­park.www.golsfjellet.com en www.golinfo.no voor meer tips en in­for­ma­tie!

In Hemsedal:
Via fer­rata. Moun­tain cart. Forel­len sa­fari. www.hemsedal.com voor meer tips en in­for­ma­tie!

In Ål:
Høyt og lavt, klim­park

In Nesbyen:
Garnås meteorittpark. Hallingdal museum

In Flå:
Bjørne­park­en, www.hallingdal.info voor meer tips en in­for­ma­tie!

In Fagernes:
Valdres museum. Via ferrata www.valdres.com voor meer tips en informatie!